Skriftlig redogörelse för brandskyddet

LÄS MER

Den skriftliga redogörelsen är en sammanfattande beskrivning av det systematiska brandskyddsarbetet och kravställs i 2 kap. 3 § i lagen om skydd mot olyckor. Den tydliggör den enskildes ansvar för brandskyddet och fungerar även som ett hjälpmedel för den kommunala tillsynen över byggnader och anläggningars skäliga brandskydd.

Det är ägaren av byggnaden eller anläggningen som ansvarar för att redogörelsen lämnas in. Nyttjanderättshavaren ska bistå ägaren med de uppgifter som behövs. Undantag gäller för sådana anläggningar som bedriver farlig verksamhet, där är det verksamhetsutövaren som ansvarar för att lämna in redogörelsen och ägaren bistår med de uppgifter som behövs.

Mer information finns i Statens räddningsverks föreskrifter om skriftlig redogörelse för brandskyddet SRVFS 2003:10 
och i Statens räddningsverks allmäna råd och kommentarer om skriftlig redogörelse för brandskyddet SRVFS 2004:4

Om skriftlig redogörelse för brandskyddet.

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten