Anmälan om dagvattenanläggning

LÄS MER

Dagvatten som avleds för avvattning av mark inom detaljplanelagt område och för fler än ett fåtal fastigheters räkning klassas enligt 9 kapitlet 2 § miljöbalken som avloppsvatten.

Inrättande av sådan avloppsanordning kräver enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) en anmälan till den kommunala nämnden.

Även ändringar av befintliga avloppsanordningar ska enligt 14 § anmälas, om åtgärden kan medföra en väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Anmälan ska lämnas in minst 6 veckor innan anläggningen börjar byggas.

Du har även möjlighet att skicka in ditt ärende till kommunen genom att använda blankett.  Klicka i så fall på knappen Hämta blankett här till höger.

Läs mer i miljöbalken Miljöbalk (1998:808)

Anmälan ska göras enligt 13 och 14 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (valfritt)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa