Anmälan om dagvattenanläggning

LÄS MER

Dagvatten som avleds för avvattning av mark inom detaljplanelagt område och för fler än ett fåtal fastigheters räkning klassas enligt 9 kapitlet 2 § miljöbalken som avloppsvatten.

Inrättande av sådan avloppsanordning kräver enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) en anmälan till den kommunala nämnden.

Även ändringar av befintliga avloppsanordningar ska enligt 14 § anmälas, om åtgärden kan medföra en väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning.

Anmälan ska lämnas in minst 6 veckor innan anläggningen börjar byggas.

Du har även möjlighet att skicka in ditt ärende till kommunen genom att använda blankett.  Klicka i så fall på knappen Hämta blankett här till höger.

Läs mer i miljöbalken Miljöbalk (1998:808)

Anmälan ska göras enligt 13 och 14 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

 

Behandling av personuppgifter

Frågor om e-tjänsten

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation (valfritt)

Fråga om inloggning

Om du loggar in så kan vi förifylla frågor med uppgifter vi hämtar från andra system t.ex. skatteverket.

Du kan även få återkoppling om ärendets status och notifiering om handläggaren behöver mer information.

Gå vidare utan inloggning

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa