Skolskjuts andra skäl läsåret 22/23

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Elev i grundskolan kan ansöka om skolskjuts av andra skäl om avståndskraven för skolskjuts inte uppfylls.  Mer information om avståndskrav och skolskjuts till anvisad skola, se www.lulea.se/skolskjuts. Det är vårdnadshavare som gör ansökan för omyndig elev.

Andra skäl:  

  • växelvis boende då eleven bor på två adresser växelvis under lika långa perioder.
  • trafikförhållanden då vägen till skolan eller hållplatsen bedöms farlig ur trafikperspektiv och utifrån barnets ålder.
  • annan särskild omständighet (medicinska skäl, funktionsnedsättning - intyg ska bifogas). För att undvika skolbyte i klass 9 har elev möjlighet att få skolskjuts mellan hem och skola, om linjetur kan nyttjas. Detta gäller endast om eleven gått i sin anvisade skola under klass 8.
  • val av annan skola. Om vårdnadshavaren väljer en annan skola till barnet än den som denne har blivit anvisad så har barnet inte rätt till skolskjuts, om det innebär extra kostnader för kommunen.

Ändrade förutsättningar

Om man har ett beslut om skolskjuts och förutsättningarna för beslutet ändras är vårdnadshavaren skyldig att meddela skolskjutsteamet. Beslutet upphävs och ny ansökan måste göras.

Handläggningstid

För att vara garanterad beslut innan skolstart ska ansökan vara inne före 30 april. Handläggningstiden för ansökningar under pågående läsår är 4-6 veckor.

Om du ansökt om byte till annan skola och får beslut om skolplacering efter den 30 april, kommer din skolskjutsansökan att behandlas i turordning från det datum den inkommer.

Ansökan

Innan ansökan; ta del av Riktlinjer för skolskjuts
Om bankID saknas kan man få hjälp att fylla i ansökan av Luleå kommuns kundcenter.

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa