Efterbehandling av förorenat område

LÄS MER

Här anmäler du planerad efterbehandling av förorenat område enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd §28 till kommunen. Se till att ha all dokumentation nära till hands, i digital form, när du fyller i ärendet. Det underlättar för dig vid ifyllandet.

Om det är första gången du skickar in en anmälan om efterbehandling av förorenat område kan du med fördel inleda med att klicka igenom alla frågor utan att skicka in ärendet. På så sätt får du en uppfattning om vad som krävs av dig.  

Din anmälan ska vara inlämnad till kommunen senast sex (6) veckor före efterbehandlingen planeras starta.

Handläggning av anmälan debiteras enligt gällande timtaxa. För att få en så kort handläggningstid som möjligt är det viktigt att du fyller i alla uppgifter korrekt och sanningsenligt samt bifogar alla nödvändiga bilagor i din anmälan.

Du måste ange om området ligger inom ett Natura 2000 område. Mer information om Natura 2000 finner du här.   

Mer information om förorenad mark.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Organisationsuppgifter
  • Motsvarande miljöteknisk markundersökning
  • Ev. konceptuell modell
  • Ev. åtgärdsutredning och riskvärdering
  • Planerade åtgärder
  • Kvalitetssäkring
  • Avfallshantering
  • Skyddsåtgärder
  • Tidplan

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa