Värmepump

LÄS MER

Här kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. Anmälan krävs för värmepump för ytjordvärme, bergvärme, grundvattenvärme och ytvattenvärme. Luftvärmepump är inte anmälningspliktig. 

Med e-tjänsten kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. Du kan använda e-tjänst för att anmäla värmepump för ytjordvärme, bergvärme och sjövärme.

Tillstånd behövs om värmepumpen ska vara belägen inom vattenskyddsområde. Läs mer om kommunens vattenskyddsområden här. Tillstånd söks genom att frågan "Ligger anläggningen inom vattenskyddsområde?" besvaras med ett "Ja".

Till din anmälan behöver du bifoga en situationsplan i lämplig skala (helst 1:400) som visar fastigheten med byggnader, tillfartsvägar, kollektorns (köldbärarkretsens) eller borrhålets placering samt eventuell gradning (lutning) på borrhålet, egen vattentäkt och avloppsanordning samt, i förekommande fall, grannars vattentäkter och avloppsanordningar.

Observera att du behöver lämna in din anmälan till miljö- och byggnadsnämnden senast sex veckor innan du planerar att påbörja arbetet.

Vid anmälan om att installera värmepump tas en prövningsavgift ut.

Om du har frågor kan du även kontakta kommunens energirådgivare: energiradgivning@lulea.se

 

Läs mer om anmälan om värmepump.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Fastighetsbeteckning
  • Typ av köldmedium samt mängd (kg) i värmepumpen
  • Situationsplan
  • Typ av köldbärarvätska, mängd (liter) samt köldbärarvätskans koncentration (%) i kollektorslang (köldbärarkrets)

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa