Avfall för anläggningsändamål

LÄS MER

Här anmäler företag och privatpersoner planerade åtgärder för anmälan om miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken:
Återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål, enligt 29 kap 35§ miljöprövningsförordningen.

Användningen/åtgärden kan kräva marklov eller vara bygglovspliktig enligt 8 kapitlet 2 § PBL. 

Anmälan ska skickas in till avdelning miljö och bygg, senast sex veckor före start av planerad verksamhet. Handläggning av ärendet debiteras enligt gällande timtaxa.
För att få så kort handläggningstid som möjligt, är det viktigt att du fyller i alla uppgifter och skickar med eventuella bilagor.

Om du vill använda blanketten istället för e-tjänst så går det bra.

Du kan behöva:

  • Skalenlig karta/-or med ritning över platsen för återvinningen, dess omgivningar och transportvägar
  • Byggnadsteknisk ritning för det som ska anläggas
  • Eventuella analysresultat och jämförelser med riktvärden, eller andra utredningar avseende föroreningar

Mer information om att använda avfall för anläggningsändamål.

Följande behövs för e-tjänsten

  • Skalenlig karta över platsen
  • Ritning över det som ska anläggas

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa