Förorenat område

LÄS MER

Här kan underrättelse om förorenat område skickas till tillsynsmyndigheten.

Enligt 10 kap 11 § miljöbalken ska den som äger eller brukar en fastighet, oavsett om området tidigare ansetts förorenat, genast underrätta tillsynsmyndigheten om det upptäcks en förorening på fastigheten och föroreningen kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.

Observera att upplysningsskyldigheten gäller även i områden där det sedan tidigare finns kända föroreningar.

Läs mer om förorenad mark på kommunens webbplats.

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa