Sök tjänst

Sök
Stäng 

"" gav  träffar

     
  Vy:

  Bygga, bo & miljö (49)

  • Allergisk reaktion av mat

   Anmäl allergisk reaktion eller annan incident av mat.

  • Anmälan om dagvattenanläggning

   Här anmäls till kommunen inrättande eller ändring av anläggning för avledning av dagvatten.

    

  • Anslutning vatten och avlopp

   Här ansöker du om anslutning till det kommunala vatten- och avloppsledningsnätet (servisansökan).

  • Ansökan om tillstånd inom vattenskyddsområde för Gäddviks grundvattentäkt

   Ansökan om tillstånd inom vattenskyddsområde för Gäddviks grundvattentäkt.

    

  • Attefallsanmälan

   Här anmäler du bygglovsbefriade åtgärder som attefallshus, attefallstillbyggnader eller takkupor.

  • Avloppsdeklaration för inventering av enskilda avlopp

   Den här e-tjänsten vänder sig till dig som ombetts skicka in en avloppsdeklaration till avdelning miljö och bygg.

  • Beställ från Geoarkivet

   Här beställer du utdrag ur Luleå kommuns Geoarkiv.

  • Beställning av borttagande av servis

   Servis/serviser som inte längre används tar Lumire bort till en kostnad av uppskattat självkostnadspris. Observera att om du vid ett senare tillfälle har behov av nya serviser kommer du som fastighetsägare att debiteras nya avgifter för dessa.

  • Bostadsanpassning

   Här kan du söka bostadsanpassningsbidrag.

  • Brandfarlig vätska eller spillolja inom vattenskyddsområde

   Här informerar företag och privatpersoner i Luleå kommun tillsynsmyndigheten om planerad hantering och förvaring av brandfarliga vätskor eller spillolja inom vattenskyddsområde.

  • Bygg- och rivningsanmälan

   Här anmäler du ändring av en byggnads konstruktion eller planlösning, tekniska installationer eller rivning utanför detaljplan.

  • Bygglov för kyrkstugor

   Här ansöker du om bygglov för kyrkstuga.

  • Dispens från utsortering av bygg- och rivningsavfall

   Här kan du söka dispens från kravet att sortera ut vissa fraktioner av bygg- och rivningsavfall.

  • Dispens gällande utsortering av bioavfall och avskiljning förpackningar

   Dispens gällande utsortering av bioavfall och avskiljning förpackningar.

  • Djurhållning

   Här ansöker du om tillstånd för djurhållning inom område med detaljplan eller områdesbestämmelse.

  • DRIFTSSTÖRNING för verksamhetsutövares egenkontroll

   ANMÄLAN OM DRIFTSSTÖRNING enligt 6 § förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll

  • Efterbehandling av förorenat område

   Här anmäler du planerad efterbehandling av förorenat område enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

  • Egensotning

   Ansökan om att få rengöra/sota på egen fastighet.

  • Eldstad och rökkanal - anmäla installation eller väsentlig ändring

   Här anmäler du installation eller ändring av eldstad och/eller rökkanal.

  • Energi- och klimatrådgivning

   Boka tid med en handläggare som ger råd i energifrågor. 

  • Enskild avloppsanläggning - Ansökan/Anmälan

   E-tjänst för ansökan/anmälan om inrättande eller ändring av enskilt avlopp.

  • Förhandsbesked - ansökan

   Här kan du ansöka om förhandsbesked, om du har planer på att bygga något som kräver bygglov.

  • Förorenat område

   Här kan underrättelse om förorenat område skickas till tillsynsmyndigheten.

  • Hinder på allmän plats som försvårar tillgänglighet

   Här kan du anmäla hinder som gör det svårare för personer med minskad rörelseförmåga eller orienteringsförmåga att nyttja lokal eller plats.

  • Inkoppling av kommunalt vatten och avlopp för samfällighetsföreningar

   Här ansöker du om anslutning till kommunalt vatten och/eller avlopp, för samfällighetsföreningar.

  • Inleverans av geoteknik

   Här kan du enkelt leverera in geotekniska undersökningar till Geoarkivet.

  • Klagomål på inom- och utomhusmiljön

   Här kan du anmäla olägenheter och störningar för människors hälsa eller i miljön. 

  • Kontrollansvarig enligt plan- och bygglagen

   Här anmäler du en kontrollansvarig för ditt byggprojekt.

  • Lulebo AB

   Lulebo AB bygger och förvaltar hyresfastigheter i Luleå kommun.

  • Luleå Energi AB

   Luleå Energi AB är ett kommunalt bolag som erbjuder produkter och tjänster inom el, värme och kyla, elhandel, bioenergi och bredband.

  • Luleå Miljöresurs AB (Lumire)

   Här kan du hantera flera olika frågor som handlar om renhållning.

  • Lumire Felanmalan

   Felanmäl problem med avfall, vatten och avlopp till Luleå Miljöresurs AB

  • Matförgiftning

   Anmäl misstänkt matförgiftning till Luleå kommun.

  • Nedgrävning av avlidet djur

   Det här är en e-tjänst där avdelning miljö och bygg, lämnar ett utlåtande och anvisningar om platsen där du tänker gräva ner din döda häst eller ditt döda sällskapsdjur.

  • Nybyggnadskarta

   Här beställer du en nybyggnadskarta inför en ny- eller tillbyggnad inom Luleå kommun.

  • Primärkartan

   Här beställer du utdrag ur kommunens primärkarta inför exempelvis planering, projektering eller inmätningar.

  • Registrering av medelstor förbränningsanläggning

   Registrering av medelstor förbränningsanläggning enligt 21 § förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar.

  • Sammanställning - sanerad PCB

   Efter genomförd PCB-sanering av byggnad belägen inom Luleå kommun ska resultatet av saneringen redovisas via denna e-tjänst.

  • Sanering av PCB

   Här anmäls planerade åtgärder för PCB-sanering. Anmälan ska lämnas in senast tre veckor innan åtgärden påbörjas.

  • Skyltar och ljusanordningar - ansök om bygglov

   Här ansöker du om bygglov för skyltar och ljusanordningar.

  • Strandskyddsdispens - ansökan

   Här ansöker du om strandskyddsdispens.

  • Tillfällig övernattning

   Här gör du som arrangör en anmälan om tillfällig övernattning till Räddningstjänsten. Vid tillfällig övernattning i lokaler som inte är anpassade för det ändamålet, ska en anmälan skickas in.

  • Tomtkö

   Anmäl dig till kommunens tomtkö.

  • Upplåtelse av allmän plats

   Ansökan om tillstånd för upplåtelse av offentlig plats.

  • Vattenmätaravläsning

   Här registrerar du din vattenmätarställning.

  • Värmepump

   Här kan du anmäla eller söka tillstånd för installation av värmepump. 

  Kommun & politik (13)

  • Borgerlig vigsel

   För par som önskar en borgerlig vigsel. 

  • Diarium

   Här kan du söka efter ärenden och handlingar som registrerats i Luleå kommuns diarier. Du kan också söka i postlistan. Uppgifterna blir tillgängliga dagen efter att de registrerats.

  • Digital post

   Här kan du skicka in handlingar digitalt till Luleå Kommun.

  • Förtroendevald i Luleå kommun

   Här kan du som är förtroendevald ansöka om kilometerersättning, ersättning för förlorad arbetsinkomst samt arvode för möte.

  • Personuppgiftsincident

   Här kan du anmäla en personuppgiftsincident i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

    

  • Registerutdrag och övriga rättigheter enligt Dataskyddsförordningen

   E-tjänst för att hantera medborgares rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Registerutdrag och övriga rättigheter enligt Dataskyddsförordningen avseende barn

   E-tjänst för vårdnadshavare för att hantera barns rättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

  • Synpunkter

   Lämna förbättringsförslag, beröm eller klagomål på Luleå kommuns service. Du kan även lämna en synpunkt anonymt.

  • Visselblåsare

   I visselblåsarfunktionen kan anställda och medborgare anmäla allvarliga missförhållanden i Luleå kommun.

  • Öppna Data

   Här kan du lämna önskemål om vilken digital information som du vill att Luleå kommun ska publicera som Öppna Data.

  Näringsliv & arbete (38)

  • Anvisningar för konsulter och entreprenörer

   Här kan du hitta anvisningar för projektering och mätning, samt anvisningar och mallar för drift- och underhållsinstruktioner.

  • Användning av växtskyddsmedel

   Denna e-tjänst används för tillstånds- eller anmälningspliktig hantering av växtskyddsmedel.

  • Avfall för anläggningsändamål

   Här anmäler du att du planerar att återvinna ofarligt avfall för anläggningsändamål.

  • Beställ upphandling - för kommunala bolag

   Här beställer du en upphandling. Det ska göras när kommunen saknar avtal för att tillgodose verksamhetens behov.

  • Brandfarlig vara, anmälan av föreståndare och person med betydande inflytande

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av brandfarlig vara kan anmäla ny föreståndare och/eller person med betydande inflytande här.

  • Brandfarlig vara, tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera brandfarliga varor. Tillståndskravet är kopplat till den som yrkesmässigt eller i större mängd hanterar brandfarliga varor.

  • Brandfarlig vätska eller spillolja

   Företag och privatpersoner i Luleå kommun informerar tillsynsmyndigheten om planerad hantering av mer än totalt 1 kubikmeter (1000 liter) brandfarliga vätskor och spilloljor i cisterner med anslutna rör- och slangledningar (utanför vattenskyddsområde).

  • Dricksvattenanläggning

   Här registrerar du en dricksvattenanläggning.

  • Explosiv vara, godkännande av föreståndare/person med betydande inflytande/deltagare

   Du som redan har ett befintligt tillstånd för hantering av explosiv vara kan ansöka om godkännande av ny föreståndare och deltagare samt anmäla personer med betydande inflytande här.

  • Explosiv vara, tillstånd

   Ansökan om tillstånd för att hantera explosiv vara. Tillstånd ska sökas för hantering och/eller överföring av explosiva varor.

  • Feriejobb

   Sök feriejobb, för ungdomar bosatta i Luleå kommun.

    

  • Jobba som vikarie

   Här hittar du information om att jobba som vikarie i Luleå kommun, samt intresseanmälan för att arbeta som vikarie.

  • Jordbruksföretag

   Anmälan av stadigvarande djurhållning med mer än 100 djurenheter.

  • Leverantörsregister

   Företag har här möjlighet att registrera sig i kommunens leverantörsregister inför kommande direktupphandlingar.

  • Livsmedelsverksamhet - lämna uppgifter för omklassning enligt ny riskklassningsmodell

   Här lämnar du uppgifter om befintlig livsmedelsverksamhet. Kommunen behöver uppgifterna för att placera verksamheten i rätt riskklass enligt Livsmedelsverkets nya riskklassningsmodell.

  • Livsmedelsverksamhet - registrering, ändring

   Här anmäler du att ditt företag ska starta ny livsmedelsverksamhet, ändra en befintlig verksamhet eller avsluta en befintlig verksamhet direkt via e-tjänst.

  • Lokal för hygienisk behandling

   Anmälan om lokal för yrkesmässig hygienisk behandling som använder stickande eller skärande verktyg, som exempelvis tatuering, akupunktur eller piercing.

  • Lokal för undervisningsverksamhet

   Här skickar du som planerar att starta undervisningsverksamhet inom Luleå kommun din anmälan till avdelning miljö och bygg.

  • Lägenhetsregister

   Här rapporterar fastighetsägare förändring i lägenhetsbestånd.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Markanvisning

   Här kan du som företag anmäla intresse för att få information om Luleå kommuns kommande markanvisningar. När du anmält dig till intressentlistan kommer du att få ett utskick till din angivna mail-adress när nya markanvisningar sker.

  • Miljöfarlig verksamhet

   Här kan du anmäla det som i miljöbalken kallas miljöfarlig verksamhet.

  • Nycklar till kommunala fastigheter

   Förbeställ nycklar till kommunala fastigheter, för entreprenörer.

  • Offentliga badtunnor och bassänger

   Anmälan om bassängbad, även bubbelpool, som är till för allmänheten eller används av många.

  • Olycka eller tillbud på skolskjuts

   Här anmäler entreprenör tillbud eller olycka på skolskjuts.

  • Redovisning av omsättningsstatistik

   Här lämnas uppgift om omsättning avseende leverantörsavgifter enligt ramavtal upphandlade av Inköpskontoret i Luleå kommun. Uppgiften ligger till grund för den administrativa ersättning som avtalats.

  • Servera eller sälja alkohol

   Här ansöker du om tillstånd eller gör anmälan om att få servera eller sälja alkohol i olika former.

  • Skicka in kompletterande dokument till Kompetensförsörjning

   En e-tjänst för dig som söker tjänst hos socialförvaltningen i Luleå kommun, och som blivit ombedd att skicka in kompletterande dokument.

  • Skrotning av cistern för brandfarlig vätska

   Här anmäler privatperson eller företag att en cistern för brandfarlig vätska tagits ur bruk.

  • Slamavskiljare

   Ansökan om egen tömning av slamavskiljare, kompostering/spridning av slam och förlängt slamtömningsintervall.

  • Starta och driva fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg

   Starta fristående förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Ansökan för entreprenörer.

  • Starta och driva trygghetsboende

   Ansök här om kommunal subvention för att starta och driva ett trygghetsboende, samt ansök om utbetalning för finansiellt bidrag för trygghetsboende.

  • Stomnätspunkter

   Sök och skriv ut punktbeskrivningar för Luleå kommuns stomnätspunkter.

  • Sälja tobaksvaror, tobaksfria nikotinprodukter och e-cigaretter

   Sök tillstånd för att sälja tobaksvaror eller anmäl att du ska sälja e-cigaretter eller tobaksfria nikotinprodukter.

  • Tillbuds- och olycksrapportering för brandfarliga eller explosiva varor

   Här rapporterar du som bedriver tillståndspliktig hantering av brandfarlig/explosiv vara om ett tillbud eller en olycka inträffat.

  • Verksamhet inom vattenskyddsområde

   Ansökan om tillstånd inom Luleå kommuns vattenskyddsområden, förutom Gäddviks vattenskyddsområde.

  Omsorg & stöd (45)

  • Administrera uppdrag som god man/förvaltare (Provisum Ställföreträdare)

   Här redovisar du som är ställföreträdare ditt uppdrag.

  • Ansökan om ekonomiskt bistånd

   När inkomsterna inte räcker till för de utgifter du och din familj har eller när någon oförutsedd händelse gör att ekonomin omkullkastas, så har du möjlighet att ansöka om ekonomiskt bistånd, så kallat försörjningsstöd.

  • Ansökan om skydd - våld i nära relation

   Här kan du  som är utsatt för våld i nära relation ansöka om stöd och hjälp.

  • Ansökan om stöd utifrån missbruk eller annan social problematik

   Här kan du som enskild ansöka om stöd och hjälp med missbruk, beroende eller om du har annan social problematik som du vill ansöka om stöd för.

  • Behov av god man/förvaltare

   Om du själv eller en närstående person har behov av god man eller förvaltare skickar du in ansökan här. 

    

  • Bli avlösare/ledsagare

   Här skickar du in din intresseanmälan för att bli  avlösare / ledsagare. Lägsta ålder för intresseanmälan är 18 år.

    

  • Bli familjehem

   Här kan du lämna in en intresseanmälan om att bli kontaktfamilj, familjehem eller jourhem i Luleå kommun. 

  • Bli god man/förvaltare

   Du som vill bli god man eller förvaltare skickar in din intresseanmälan här.

  • Bli kontaktperson

   Här skickar du in din intresseanmälan för att bli kontaktperson. Lägsta ålder för intresseanmälan är 18 år.

    

  • Boende, stöd och hjälp

   Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen 

  • Boka telefontid till budget- och skuldrådgivningen

   Här kan du boka tid för att få hjälp att ordna upp en skuldsituation eller få stöd och råd om din vardagsekonomi. 

  • Boka tid hos överförmyndarenheten

   Här kan du boka tid med handläggare på överförmyndarenheten för att få information om exempelvis god man, förvaltare eller ställföreträdare. 

  • Ekonomiskt stöd för personer med LSS-beslut

   Här kan du som är assistansanordnare ansöka om ekonomisk ersättning från Luleå kommun enligt 9 § 2 LSS för merkostnader.

  • Ekonomiskt stöd vid sjuklönekostnader (LSS)

   Här kan du som är assistansanordnare ansöka om ekonomiskt stöd från Luleå kommun för merkostnad vid ordinarie assistents sjukfrånvaro (enligt LSS).

  • Enkät om anhörigstöd

   Här kan du lämna dina synpunkter gällande kommunens anhörigstöd.

  • EQ-mottagningen

   EQ-mottagningen ger stöd till dig som har svårt att kontrollera din ilska och/eller har använt någon form av våld i en nära relation eller är rädd att du ska komma att skada någon du älskar.

  • Faderskap

   Här bokar ni tid för fastställande av fader- eller föräldraskap.

  • Familjerådgivningen

   Här kontaktar du kommunens Familjerådgivning. Du har möjlighet att boka tid för ett besök eller be våra rådgivare att kontakta dig.

  • FREDA-mottagningen

   FREDA-mottagningen mot våld är för dig som är eller har varit utsatt för våld i nära relation. Vi finns också till för barn och unga som upplevt våld mellan närstående vuxna.

  • Frågor om dödsboanmälan

   Här kan du ställa frågor om dödsboanmälan till kommunens boutredare.

  • Förteckning över tillgångar och skulder till överförmyndarnämnden

   Blanketten används då överförmyndarnämnden har begärt in förteckning och ska omfatta alla huvudmannens tillgångar och skulder.

  • Föräldrasupporten

   Föräldrasupporten är en mottagning som erbjuder stöd till dig som är förälder eller närstående till ett barn eller en ungdom i åldern 0-20 år. Vi erbjuder enskilda samtal och föräldrakurser.

   Vi träffar bara vuxna

  • Kassablad god man/förvaltare

   Kassablad för löpande räkenskaper. För god man/förvaltare.

  • KBF bostadsbidrag

   KBF kan utgå till person med funktionsnedsättning som är folkbokförd i Luleå kommun och har beslut om bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt LSS eller SoL. KBF kan också lämnas för merkostnad för bostad i ordinärt boende

  • Kontakt anhörigstöd

   Här kan du ansöka om anhörigstöd. Stödet är gratis och vi för inga journaler och har tystnadsplikt.

  • Korttidsboende

   Här kan du som har biståndsbeslut för avlastning från Luleå kommun skicka in en förfrågan om korttidsboende.

  • Lämplighetsintyg ställföreträdare

   Lämplighetsintyg för dig som söker uppdrag som god man eller förvaltare.

  • Medling vid brott

   Här kan du som är gärningsperson, eller närstående till en gärningsperson, ansöka om medling. Även du som är myndighetsperson kan skicka in uppdrag gällande medling till kommunens medlingsverksamhet.

  • Omprövning av förvaltarskap

   Omprövning av förvaltarskap.

  • Orosanmälan - vuxen

   Här kan du anmäla till socialnämnden om du har kännedom eller misstanke om att en vuxen far illa.

  • Personligt ombud

   Här ansöker du som är 18 år eller äldre och har långvarigt psykiskt funktionshinder om Personligt ombud.

  • Redogörelse, god man/förvaltare

   Redogörelse till överförmyndarnämnden för uppdraget som god man/förvaltare.

  • Samarbetssamtal, ansökan

   Om ni som föräldrar behöver hjälp med att komma överens om vårdnad, boende och umgänge med era barn, kan ni ansöka om samarbetssamtal.

  • Skriva avtal hos Familjerätten - ansökan

   Föräldrar som önskar skriva avtal gällande gemensamma barns vårdnad, boende eller umgänge ansöker här om att få komma till Familjerätten för att skriva avtal.

  • Stöd enligt LSS

   Här kan du ansöka om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

  • Stöd för vuxna personer med psykisk funktionsnedsättning

   Här kan du med psykiatriska eller neuropsykiatriska diagnoser ansöka om olika stödinsatser.

  • Stöd i uppdraget som god man/förvaltare

   Stöd för ditt uppdrag som ställföreträdare (god man/förvaltare).

  • Äldresupporten

   För dig som vill komma i kontakt med Äldresupporten, boka ett möte eller delta i våra aktiviteter. Vi vänder oss till dig 65+, som har exempelvis endast trygghetslarm eller matleverans från Luleå kommun. Vi vänder oss även till dig som upplever ensamhet och vill träffa andra.

    

  • Årsräkning/sluträkning för god man, förvaltare, förmyndare

   Årsräkning för redovisning av uppdraget som god man/förvaltare/förmyndare.

  • Åtagande/samtycke till god man/förvaltare

   Den här blanketten skrivs ut och skrivs under av dig som god man/förvaltare och huvudmannen.

  • Överförmyndarnämndens samtycke

   Blanketten används för att ansöka om överförmyndarnämndens samtycke då detta behövs.

  • Överlämning till ny god man/förvaltare

   Den här blanketten fylls i av dig som ska sluta ett uppdrag och överlämna till ny god man/förvaltare.

  Samhälle & gator (9)

  • Blomlådor

   Ansökan om och förnyelse av tillstånd för blomlådor som farthinder på kommunal gata.

    

  • Luleå Lokaltrafik AB (LLT)

   Planera och köp resor, se tidtabell och avgifter för resor med Luleå Lokaltrafik (LLT).

  • Organisationsstädning

   Här kan du och din förening ansöka om att delta i årets organisationsstädning. Städningen sker under maj till juni varje år.

  • Tillfälligt vatten

   VA-avdelningen kan erbjuda föreningar och verksamhetsutövare dricksvatten till tillfälliga evenemang och uteserveringar i Luleå kommun.

  • Tillgänglighetsguide för kommunala fastigheter

   Databas över tillgängligheten i kommunala fastigheter.

  • Utfartsbidrag - Enskild väg

   Här kan du som enskild väghållare ansöka om bidrag till underhållskostnad för enskild utfartsväg via vår e-tjänst. Om du saknar e-legitimation kan du även hämta ansökningsblankett här.

  Uppleva & göra (17)

  • Avgifter Ormberget

   Här kan du köpa dagkort eller säsongskort för längdskidspåren på Ormberget.
   Du kan även köpa säsongskort för omklädning, dusch och bastu i Ormbergsstugan.

   Den här tjänsten är stängd för underhåll
  • Bibliotek

   Här kan du söka i bibliotekets katalog, reservera böcker, låna e-böcker eller läsa e-tidningar.

  • Boka lokal på Navet

   Här bokar du som är 16-20 år lokal på Navet.

  • Boka mötesplats Porsön, Introduktion

   Här kan föreningar och organisationer som vill boka Porsöns bibliotek för aktiviteter och möten anmäla sitt intresse genom att boka tid för introduktion på plats.

  • Fixa & Arra

   Här kan du som är 13-20 år söka pengar hos Ung i Luleå. Det finns två olika typer av stöd att söka:

   Fixa: För mindre och enklare aktivitet/arrangemang (maxkostnad 6 000 kr).

   Arra: För större och mer kostsam aktivitet/arrangemang (maxkostnad 25 000kr).

  • Föreningsregister

   Register över föreningar i Luleå kommun

  • Garderobsjobb i Kulturens hus

   Bokning av garderobspass i Kulturens hus. Denna e-tjänst är endast till för våra upplärda föreningar. Om ni inte jobbat hos oss tidigare men är intresserade av det så kan ni maila intresseanmälan till kulturenshus@lulea.se

  • Kulturens hus

   Besök stadsbibliotek, konsthall, turistbyrå med mera.

  • Silverpaviljongen

   Boka Silverpaviljongen på Gülzauudden för evenemang.

  • Simskola

   Här kan du anmäla dig till Luleå kommuns simskola, vuxensimskola, sommarsimskola och babysim.

  • Skärgårdsstugor

   Här kan du boka en av kommunens skärgårdsstugor.

  • Ung i Luleå - Event

   Här bokar du plats på Ung i Luleås arrangemang!

  • Upplev Gammelstad

   Boka guidade turer och andra aktiviteter i världsarvet Gammelstads kyrkstad.

  • Årskort skyttehall och träning i Arcushallen

   Här kan du köpa årskort till Arcus skyttehall eller årskort för löpning och cykling i Arcushallen.

  Utbildning & förskola (43)

  • Allmän förskola 3-5-åringar

   Ansökan om plats i kommunal allmän förskola för 3-5-åringar som inte har ordinarie placering i förskola.

  • Anmälan om utflytt

   Anmälan om utflytt för vårdnadshavare som har barn i kommunal grundskola.

  • Anmälan till Kulturskolan

   Här kan du som vårdnadshavare anmäla ditt barn  till Kulturskolans verksamhet. Du som är myndig elev kan anmäla dig själv.  

  • Ansökan om ersättning vid APL/praktik

   Här kan myndig elev och vårdnadshavare ansöka om ersättning för kostnader kopplade till arbetsförlagd utbildning APL/praktik vid gymnasieprogram.

  • Barnomsorg på obekväm arbetstid

   Här kan du som är vårdnadshavare och arbetar kvällar, nätter och helger ansöka om och säga upp plats i barnomsorg på obekväm arbetstid.

  • Boka studie- och yrkesvägledare

   Boka tid hos studie- och yrkesvägledare på Vuxenutbildningen.

  • Förlorat eller skadat busskort för Länstrafiken (LTN)

   Här kan du som är elev i grundskolan eller gymnasieskolan anmäla att du har förlorat eller skadat ditt resekort ("busskort") till Länstrafiken.

  • Förändrade familjeförhållanden

   I denna e-tjänst ska du som vårdnadshavare ansöka om delad räkning samt meddela ändrade familjeförhållanden som kan påverka din avgift för förskola och fritidshem. 

  • Inackorderingstillägg för gymnasieelev folkbokförd i Luleå kommun

   Här kan du som är gymnasieelev ansöka om inackorderingstillägg. Gäller ej studerande vid fristående gymnasieskola eller folkhögskola (söker hos CSN).

  • Intresseanmälan MyKey

   Intresseanmälan till deltagande i projektet MyKey. 

  • Kontakta gymnasieskolans studie- och yrkesvägledare

   Här kan du kontakta studie- och yrkesvägledare på Luleå gymnasieskola. 

  • Kontaktväg mot förskola/grundskola för dig med skyddade personuppgifter

   E-tjänst för de med skyddade personuppgifter för ansökan och byte av förskola och grundskola.

  • Kulturskolan, medgivande för media

   När du eller ditt barn medverkar på foton/film/ljud tagna av Luleå Kulturskola vill vi att du godkänner att vi använder materialet. Här ger du ditt medgivande, och du kan även ta tillbaka ett tidigare lämnat medgivande.

  • Ledighetsansökan, grundskola

   Ledighetsansökan för elev i grundskola.

  • Ledighetsansökan, gymnasieskola

   Ledighetsansökan för elev i gymnasieskola.

  • Lämna inkomstuppgift - förskola/fritidshem

   Här kan du som har barn i kommunal förskola eller fritidshem lämna aktuell inkomstuppgift. 

  • Lärplattformssupporten

   Här kan du som är vårdnadshavare ställa frågor om, eller få support kring Unikum eller Tempus.

  • Modersmålsundervisning grundskola

   Vårdnadshavare till elev i grundskola eller anpassad grundskola använder den här tjänsten både vid ansökan om modersmålsundervisning och vid avanmälan för elev som ska avsluta modersmålsundervisning.

  • Nationellt godkänd idrottsutbildning i gymnasieskolan (NIU)

   Här ansöker blivande gymnasieelev till NIU vid Luleå gymnasieskola för idrotterna kanot och konståkning. Ansökan är öppen från 1 september till och med 1 december. 

  • Närvaro APL praktik, gymnasieskolan

   Närvarorapport för APL (praktik) i gymnasieskolan. Fylls i av handledare.

  • Olycksfallsförsäkring

   Anmäl skada i förskola och skola, kollektiv olycksfallsförsäkring.

  • Plats i förskola eller fritidshem

   Här kan du ansöka om plats i kommunal förskola eller fritidshem i Luleå.

  • Prövningsanmälan Vuxenutbildningen

   Här gör du en prövningsanmälan till Vuxenutbildningen i Luleå.

  • PUST-ansökan

   PUST är pengar till Projekt Under SkolTid som vem som helst kan söka. Kravet är att pengarna ska gå till något som sker under skoltid och gäller elever i Luleå kommun i alla skolformer.

  • Reseersättning gymnasieskolan

   Här kan elev i gymnasieskolan ansöka om ett bidrag till anslutningsresa.

  • Reservplatsansökan till gymnasieskolorna årskurs 1 i Gymnasieantagning Nords område

   Här kan elev ansöka om reservplats till gymnasieskolor inom Gymnasieantagning Nords område, årskurs 1.

  • SFI Svenska för invandrare

   Ansökan till SFI, svenska för invandrare (Application, Swedish for adult immigrants).

  • Skolskjuts andra skäl läsåret 24/25

   Vårdnadshavare till elev i grundskolan - som är folkbokförd i Luleå kommun - kan ansöka om skolskjuts av andra skäl om avståndskraven för skolskjuts inte uppfylls. Till exempel:
   - medicinska skäl
   - funktionsnedsättning
   - valt annan skola 
   - växelvist boende (två bostadsadresser)
   - du ska flytta och ännu inte ändrat folkbokföringsadress. 

  • Skolvalet - 15 till 31 januari

   För vårdnadshavare till barn som ska börja förskoleklass eller årskurs 7 till hösten,  och som önskar välja skola.

  • Sök skola - ansöka till grundskola

   I den här e-tjänsten kan du ansöka till kommunala grundskolor och Luleå International School (grundskolan årskurs 4-9).

  • Sök till gymnasieskolan

   Sök till gymnasieutbildning: ansökning, val och antagning.

  • Teknikprogrammet år 4 - ansöka

   Här kan du ansöka till Gymnasieingenjörsutbildning Teknikprogrammet år 4 (TE4) i Boden, Luleå, Piteå eller NTI Luleå.

  • Tentamenstjänst för distansstudenter

   Tentamenstjänst för distansstudenter vid universitet och högskola.

  • Tilläggsbelopp för extraordinär kostnad för barn/elev

   Här kan förskola, pedagogisk omsorg, förskoleklass, grundskola samt fritidshem i både kommunala och fristående verksamheter ansöka om tilläggsbelopp för extraordinär kostnad för enskilt barn/elev som har omfattande behov av särskilt stöd.

  • Uppsägning av plats i förskola eller fritidshem

   Här kan du säga upp ditt barns plats i kommunal förskola eller fritidshem i Luleå.

  • Utökad vistelsetid i förskola - ansöka

   Här kan du som har barn med 15 timmars placering i förskolan ansöka om utökad vistelsetid.

  • Veckorapportering för arbetssökande vårdnadshavare i förskolan

   Här meddelar du som arbetssökande förälder med barn i förskolan (ålder 3-5 år) när du tillfälligt går ut i arbete.

  • Vuxenutbildningen

   Ansökan till Vuxenutbildningens kurser och utbildningar, samt anmäl studieavbrott.

  • Yrkeshögskola

   Här gör du ansökan till Yh-utbildningar. Ansökan öppnas när utbildningarna är sökbara.

  • Återbetalning, barns sjukdom förskola/fritidshem

   Ansökan om återbetalning av avgift för förskoleplats eller fritidshemsplats vid barns sjukdom.