E-Förslag

Nollvision av utbrända barn med NPF i skolan

Status
Utreds
Röstning avslutad
2021-08-02
Antal röster
262

Beskrivning
Det behövs mycket mer djup och omfattande kunskap om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (npf), mycket mer stöd och anpassningar i kommunens grundskolor.

Vi föreslår att kommunen beslutar att inledningsvis öppet bjuda in alla föräldrar med npf-barn, till flera utvecklande möten eller workshops och ta del av deras erfarenheter och kunskaper. Detta för att lyfta förskolornas, skolornas och fritidshemmens kompetens och visa att man lyssnar på familjerna och vill hjälpa dessa elever att få en bra skolgång och ett gott liv. Det ska sedan ligga som grund för ett långsiktigt arbete för en nollvision av utbrända barn och ungdomar med npf. Att behöva kämpa så för sitt barns rätt till god hälsa och god utbildning bränner ut föräldrar. Båda effekterna oerhört tragiska och kostsamma för samhället!

En kontinuerlig satsning på barn och unga med npf ger vinster för alla runtomkring; klasskamrater, lärare och familjer!
Förhoppningsvis kan en föräldragrupp startas som kan fungera som en remissinstans för politiker, tjänstemän, skola och elevhälsa, socialtjänst, folkhälsoteam tillsammans med specialpedagogiska skolmyndigheten, centralt skolstöd, NP-team, habilitering och barn- och ungdomspsykiatri och övriga instanser som kan behövas.

Att kommunen bjuder in till och startar detta, kanske tillsätter en ansvarig projektledare, skulle ge väldigt mycket good will och underlätta enormt för dessa föräldrar som kämpar sig utmattade. Kanske ett folkhälsoteam eller npf-team kan bistå? Tänk vad bra det vore om kommunen kunde vara en ledstjärna för övriga kommuner i länet och hela Sverige!

Inte en enda unge till ska knäckas i skolan! Inte en enda familj till ska behöva flytta p.g.a. att skolan inte klarar av att göra rätt anpassningar i tid!

Mot bakgrund av ovanstående föreslår vi därför kommunen:
Att ni tar beslut om nollvision av utbrända barn med npf i skolan, oavsett om det finns fastställd diagnos eller ej

Att ni för att uppnå detta upprättar ett lyhört och kontinuerligt samarbete med målsmän till npf-elever

Att kommunen och skolorna även tar hjälp av andra kunniga instanser som folkhälsoteam, elevhälsoteam, resurs-team, NP-team, habilitering, barn- och ungdomspsykiatri, centralt skolstöd, specialpedagogiska myndigheten, m.fl. för kunskapsinhämtning och implementering i verksamheterna av de arbetsmetoder och anpassningar som krävs för varje enskild individ. Detta skall ske med en helhetssyn på individen, lyhördhet och ett förebyggande likväl som ett akut tänk i anpassningsarbetet.

Att skolans rutiner ses över när det kommer till hög skolfrånvaro och att orosanmälan av föräldrar ersätts och/eller kompletteras med en anmälan av sig själva för att inte ha kunnat bemöta eleven på rätt sätt och anpassa så att skollagen följs, vilket lett till sjukdom/utmattning/oförmåga att delta i undervisning hos eleven.