Inackorderingstillägg för gymnasieelev folkbokförd i Luleå kommun

Den här tjänsten kräver inloggning
LÄS MER

Hemkommunen ska lämna ekonomiskt stöd till elever i gymnasieskolan som behöver inackordering till följd av skolgången (enligt 15 kap 32§ skollagen). Syftet med inackorderingstillägget är att minska merkostnaden för familjer där ungdomar måste inackorderas på utbildningsorten. Det är ett kommunalt bidrag som ersätter en del av kostnader för boende och fördyrat uppehälle. Bidraget kan beviljas till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

För att undvika återkrav är du skyldig att anmäla ändringar till din hemkommun om du till exempel avbryter studierna eller att någon ändring sker som kan påverka ditt inackorderingstillägg.

Inackorderingsbidraget betalas ut till vårdnadshavaren om eleven är omyndig och då till samma konto som studiebidraget från CSN. När eleven är myndig betalas det ut direkt till eleven.

Allmänna regler och information om inackorderingstillägg

Du som saknar e-legitimation har möjlighet att ansöka via vår blankett. Klicka på "Hämta blankett" här till höger. 

Följande behövs för e-tjänsten

  • E-legitimation
  • Person som skickar in ansökan ska ha fyllt 18 år

Du kommer att gå igenom följande steg:

Föregående Nästa